Algemene Voorwaarden

Op het gebruik van de flirt- en entertainmentdiensten op deze website, zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden van toepassing

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. | Definities
In deze gebruiksvoorwaarden, alsook in de privacyvoorwaarden, worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
Voorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
Website: www.frunniken.nl
Ov Marketing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Ov Marketing, Sneek, Nederland (KvK nummer 73118850);
Bedrijf: de beheerder en commerciële uitbater van Website, Ov marketing, Sneek, Nederland, KvK nummer 73118850;
Diensten: het door Ov marketing ontwikkelde platform waarop Diensten van het Bedrijf via Website aangeboden worden;
Diensten van het Bedrijf: de chat- en entertainmentdiensten die via Diensten door Bedrijf of een derde middels de Website aan Member worden aangeboden;
Bezoeker: eenieder die de Website bezoekt, al dan niet tevens Member;
Member: eenieder die een Lidmaatschap met Ov marketing is aangegaan of beoogt aan te gaan;
Lidmaatschap: iedere tussen Ov marketing en de Member tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van Diensten;
Content: door Member aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals openbare memberprofielinformatie, teksten, foto’s, video’s en door Member verzonden SMS- en/of online berichten, reacties, foto’s en video’s;
Bedrijfscontent: materiaal op de Website afkomstig van Bedrijf, althans niet van Ov marketing, bijvoorbeeld van het Bedrijf afkomstige fictieve personages, notificaties, teksten, video’s, audio, berichten, foto’s of andere afbeeldingen;
Credits: de op Website gebruikte virtuele valuta om Premium toegang mee af te rekenen;
Inlogcode: de door Ov marketing aan Member verstrekte code waarmee Member toegang krijgt tot de Website;
Gratis toegang: het gratis Lidmaatschap op de Website waarbij Member toegang tot de Website krijgt en beperkt van de Diensten gebruik kan maken;
Misbruik: het plaatsen van Content op de Website of het versturen van Content waarmee de (privacy)rechten van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële boodschappen en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming van de rechthebbende;
Premium toegang: het betaalde Lidmaatschap van de Website waarbij Member door het aanschaffen van Credits, naast Gratis toegang tot de Website, ook volledig van Diensten gebruik kan maken.

Artikel 2. | Algemene bepalingen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de Website, elk aanbod van Ov marketing tot de levering van Diensten en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap. Bezoekers die zich niet als Member registreren zijn aldus ook gebonden aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden omvatten de juridische overeenkomst tussen Ov marketing en Bezoeker.
Bezoeker dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om ervoor te zorgen dat hij ze begrijpt. Door de Website te gebruiken aanvaardt Bezoeker gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden. Deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden worden op de Website geopenbaard en kunnen bij elk bezoek aan de Website worden geraadpleegd.
Indien Bezoeker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden, dient hij het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.
Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Ov marketing schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming Lidmaatschap
Het Lidmaatschap komt tot stand doordat Member het op de Website vermelde inschrijfformulier via de Website toezendt of doordat Member een eerste bericht naar een profiel via de Website heeft verzonden. Ov marketing behoudt zich het recht voor de door Member verstrekte informatie te verifiëren en kan om welke reden dan ook weigeren een Lidmaatschap met Member aan te gaan.
Member is verplicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurig alle bij de registratie op de Website gevraagde informatie te verstrekken.
Elk Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
Om gebruik te mogen maken van de Website en Diensten, dient Member minimaal de volwassen leeftijd te hebben bereikt (hetzij ten minste 18 of 21 jaar) welke geldt in Members rechtsgebied. Member garandeert dat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt welke van toepassing is in diens rechtsgebied. Ov marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de Website en Diensten.

Artikel 4. | Prijs en betaling
Member verkrijgt bij inschrijving een Gratis toegang Lidmaatschap.
Indien Member met andere members of fictieve profielen wenst te communiceren of de Diensten volledig wenst te gebruiken, dient de Member het Lidmaatschap op te waarderen naar betaalde toegang. Member dient daarvoor Credits aan te schaffen middels de Website. Lidmaatschap betreft geen abonnement, alleen betaling bij gebruik: vanaf € 1,71 per chatbericht. De op de Website vermelde bedragen voor aanschaf van Credits zijn inclusief omzetbelasting.
De kosten voor het gebruik door Bezoeker van data en SMS-diensten in verband met zijn gebruik van de Website, komen voor rekening van Bezoeker. Ov marketing is niet aansprakelijk voor enige kosten door de telecomprovider van Bezoeker aan de Bezoeker in rekening gebracht.
Door het betalingsformulier op de Website in te vullen en te versturen, machtigt Member Ov marketing om het verschuldigde bedrag af te schrijven, bijvoorbeeld van de bank- of creditcardrekening van Member. Indien het door Member verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door Ov marketing niet (geheel) kan worden geïncasseerd aan de hand van de door Member geselecteerde betaalmethode, vervalt de betaalde toegang tot de Diensten.
Indien een betaling door Member wordt gestorneerd of wanneer het automatische incasseren van Member diens bank- of creditcardrekening om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Member in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke naast de hoofdsom bij Member in rekening kunnen worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling, zal een incassobureau kunnen worden ingeschakeld, doch niet eerder dan dat Member tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen 14 dagen alsnog, zonder bijkomende kosten, tot betaling over te gaan. Member is in geval een incassobureau wordt ingeschakeld, de bij wet vastgestelde incassokosten verschuldigd (in Nederland 40,00 euro). Indien het incassobureau het door Member verschuldigde niet alsnog kan incasseren, kunnen gerechtelijke maatregelen worden getroffen, waarvan de kosten eveneens voor rekening van de Member komen.
Credits zijn maximaal 12 maanden na aanschaf geldig. Credits die 12 maanden of ouder zijn, kunnen worden verwijderd uit het persoonlijke account van Member.
De Member die Credits aanschaft, heeft in beginsel het wettelijke recht die transactie zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde Credits, mits:
de nakoming van de betaalde Diensten is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Member; en
de Member heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding voor zover de Credits door hem zijn verzilverd.
Member maakt slechts aanspraak op terugbetaling van door hem aangeschafte en nog niet verzilverde Credits voor de duur van de bedenktijd als bedoeld in lid 7.
Credits zijn nimmer overdraagbaar aan derden en zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Credits kunnen uitsluitend middels de Website worden verzilverd.
Member kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per email een verzoek in te dienen bij Ov marketing. Zodra Ov marketing in kennis gesteld van het voornemen van de Member om de transactie tot aanschaf van Credits geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal Ov marketing de ontbinding zo spoedig mogelijk per email aan de Member bevestigen. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee de Member de Credits aanschafte.
Ov marketing kan de tarieven van Credits te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat zulks geen invloed heeft op reeds gesloten transacties met betrekking tot de aanschaf van Credits.
Ov marketing kan voorts het recht tot gebruik van de Diensten eenzijdig uitbreiden, beperken of intrekken, met dien verstande dat zulks geen betrekking heeft op de Diensten waarvoor Member reeds heeft betaald en ten aanzien waarvan hij nog beschikt over niet-verzilverde Credits. Indien Member door eenzijdig beperken of intrekken door Ov marketing van het recht tot gebruik van betaalde Diensten, kennelijk onredelijk wordt benadeeld, maakt de Member aanspraak op terugbetaling van nog niet verzilverde Credits, mits de beperking of intrekking blijvend is en de beperking c.q. intrekking niet het gevolg is van een getroffen maatregel in verband een omstandigheid dat de Member zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 5. | Gebruiksrecht
Mits de Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent Ov marketing de Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van Website. Dit recht omvat uitsluitend het recht om Website te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld en in gebruik is gegeven. Dit gebruiksrecht van Member is niet overdraagbaar aan derden.
Member komt geen enkel eigendomsrecht toe ten aanzien van enig gedeelte van de Website; Member maakt uitsluitend aanspraak op het in lid 1 bedoelde gebruiksrecht. Alle niet-expliciet verleende rechten worden door Ov marketing voorbehouden. Als Member een inbreuk maakt op het bepaalde in deze Voorwaarden of als Ov marketing gelooft dat de handelingen van Member schadelijk kunnen zijn voor Ov marketing dan wel voor anderen, kan Ov marketing Members’ licentie intrekken en de Member de toegang tot de Website en het account van Member blokkeren. Indien Ov marketing dat nalaat, impliceert dit niet dat Ov marketing het gedrag van Member goedkeurt. Indien Ov marketing niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit dan ook dat Ov marketing strikte naleving in toekomstige of andere gevallen wel kan verlangen.
Bezoeker zal de Website uitsluitend op rechtmatige wijze gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
Misbruik;
het kopiëren, distribueren of openbaar maken van (delen van) de Website, waaronder, doch niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping";
het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
het gebruiken van robots, spiders, crawlers of enig ander geautomatiseerd(e) middel of interface niet door Ov marketing beschikbaar gesteld om toegang tot de Website te krijgen of om gegevens te benaderen;
het gebruiken van geautomatiseerde bots of andere software om berichten te sturen via de Website;
onderzoek of beproeving van de beveiliging van de Website of netwerken van anderen dan van zichzelf;
het aantasten van de werking van de Website, inclusief de beveiliging en systeemintegriteit daarvan, of netwerken van anderen dan van zichzelf;
het benaderen van of het vergaren van contactgegevens van andere members voor andere doeleinden dan waarvoor deze ter beschikking zijn gekomen van de Bezoeker, zoals commerciële doeleinden;
het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in lid 1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan van zichzelf;
het decompileren, reverse engineering, demonteren, wijzigen, verhuren, verkopen, leasen, uitlenen, distribueren of creëren van afgeleide werken van of verbeteringen aan de Website, of enig deel ervan;
het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
het verzamelen via de Website van persoonsgegevens;
het imiteren van andere personen of entiteiten middels memberprofielen of anderszins;
het schenden van intellectuele eigendoms-, privacy- en/of andere rechten van Ov marketing of derden, waaronder andere gebruikers van de Website mede begrepen;
het benaderen van de Website in een poging om een soortgelijke of concurrerende website te ontwikkelen indien daarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ov marketing of een derde;
het ondersteunen, verstoren, vernietigen, manipuleren, verwijderen, onbruikbaar maken of anderszins aantasten van enige gedeelte van de Website, met inbegrip van het de-indexeren van (een gedeelte) van de Website van enige website van een derde, zoals een verzoek tot het verwijderen van een zoekmachinewebsite (bijvoorbeeld Google, Bing, Yahoo).
Bezoeker zal Ov marketing niet aansprakelijk houden voor gebruik van de Website door Bezoeker.
Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan de Member verstrekte Inlogcode worden aan Member toegerekend als ware de gedragingen van de Member zelf.
Members openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door zoekmachines van derden.

Artikel 6. | Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent
Bedrijf is een gebruiker van de Website dat Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent aanbiedt middels de Website. Ov marketing is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf, enige Bedrijfscontent of enige fout of tekortkoming met betrekking tot het tonen van Bedrijfscontent. Ov marketing vergewist zich niet van de Bedrijfscontent en de openbaring daarvan door het Bedrijf houdt dan ook geen goedkeuring van Ov marketing in. BEZOEKER AANVAARDT DAT BEDRIJFSCONTENT ONNAUWKEURIG, ONGEFUNDEERD OF ZELFS ONJUIST KAN ZIJN EN VRIJWAART Ov marketing TER ZAKE VAN AL ZIJN AANSPRAKEN.
MEMBER DIENT ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT BEDRIJF ZOWEL ECHTE PROFIELEN ALS FICTIEVE PROFIELEN  OP WEBSITE PRESENTEERT AANWEZIG KUNNEN ZIJN, OF EEN DERDE PARTIJ NAMENS BEDRIJF, HOSTS KAN INZETTEN. DE HOSTS KUNNEN FICTIEVE GESPREKKEN, ROLLENSPELLEN OF ANDERE FICTIEVE COMMUNICATIE MET DE MEMBER EN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VOEREN. HOSTS WORDEN INGEZET MET ALS DOEL HET STIMULEREN VAN INTERACTIES BINNEN DE WEBSITE EN HET VOEREN VAN CONVERSATIES MET GEBRUIKERS. HOSTS ZIJN OOK BEDOELD OM DE ACTIVITEITEN VAN GEBRUIKERS, COMMUNICATIE EN CONTENT TE CONTROLEREN OM TE GARANDEREN DAT DEZE VOORWAARDEN WORDEN NAGELEEFD. BEZOEKER GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE CONTENT AFKOMSTIG VAN DE BEDOELDE HOSTS, INFORMATIE, TEKST EN AFBEELDINGEN FICTIEF ZIJN EN ALS BEDRIJFSCONTENT WORDEN BESCHOUWD EN DAT DEZE SLECHTS BEDOELD ZIJN ALS ENTERTAINMENT. ALLE HOSTS ZIJN FICTIEF. ELKE GELIJKENIS MET ECHTE PERSONEN, LEVEND OF DOOD, IS ZUIVER TOEVAL. IN TEGENSTELLING TOT DE ECHTE PROFIELEN WAAR AFSPRAKEN MEE KUNNEN WORDEN GEMAAKT, KUNNEN MET FICTIEVE PROFIELEN GEEN AFSPRAKEN WORDEN GEMAAKT.
Ov marketing is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met de Diensten van het Bedrijf of enige andere activiteit van het Bedrijf, inclusief alle Bedrijfscontent. Ov marketing is niet verplicht om Bedrijfscontent te controleren. Aangezien Bedrijfscontent uitsluitend is gebaseerd op informatie die door het Bedrijf wordt verstrekt, biedt Ov marketing deze content uitsluitend aan namens en voor risico van Bedrijf, zonder dat Ov marketing de Bedrijfscontent goedkeurt of aanbeveelt. Bezoeker vrijwaart Ov marketing van alle aansprakelijkheid in verband met de interactie tussen de Bezoeker en het Bedrijf of een rechtshandeling tussen de Bezoeker en het Bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot Diensten van het Bedrijf. Ov marketing controleert of beheert het Bedrijf of de Diensten van het Bedrijf niet. Ov marketing fungeert niet als een agent of bemiddelaar voor de Bezoeker of het Bedrijf. Ov marketing is niet betrokken, niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor een mening, advies of enige andere informatie afkomstig van het Bedrijf
Een eventuele overeenkomst tussen Bedrijf en Bezoeker beïnvloedt de rechtsverhouding tussen Bezoeker en Ov marketing, zoals beschreven in deze Voorwaarden, niet. Met het oog op de uitoefening of bescherming van de contractuele rechten van Ov marketing, beschouwen de Bezoeker en het Bedrijf Ov marketing als een derde begunstigde ten aanzien van overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Bedrijf.

Artikel 7. | Inlogcode
Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode.
De Inlogcode van Member dient strikt geheim te worden gehouden. Ov marketing en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode. Member dient Ov marketing onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Inlogcode of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account op de Website. Ov marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member.
Indien Ov marketing constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan Member gebruik (kunnen) maken van de Inlogcode of indien Member Ov marketing van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert Ov marketing met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste Inlogcode tot de Website. Ov marketing stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan de Member.
Ov marketing heeft het recht om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige op hem rustende verplichting, zoals voorzien in deze Voorwaarden, niet nakomt.

Artikel 8. | Gebruik van de Diensten
HET GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MEMBER IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO VAN MEMBER. MEMBER DIENT ZICH BEWUST TE ZIJN DAT WEBSITE ECHTE ALS FICTIEVE MEMBERPERSONAGES KAN BEVATTEN . MEMBER DIENT ZICH ER TEVENS VAN BEWUST TE ZIJN DAT WANNEER MEMBER BETROKKEN IS BIJ COMMUNICATIE VIA INTERNET MET MENSEN DIE ONBEKEND VOOR DE MEMBER ZIJN, DAT DEZE MENSEN NIET NOODZAKELIJKERWIJS HOEVEN TE ZIJN WIE ZIJ ZEGGEN TE ZIJN EN DAT DEZE MENSEN MISLEIDENDE INFORMATIE KUNNEN VERSTREKKEN, ZICH BEDRIEGLIJK KUNNEN OPSTELLEN OF ZICH OP EEN ONWETTIGE MANIER KUNNEN GEDRAGEN. MEMBER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE INTERACTIES DIE HIJ AL DAN NIET MIDDELS DE WEBSITE MET ANDERE MEMBERS, HOSTS OF MET HET BEDRIJF VOERT. MEMBER DIENT BIJ ZIJN INTERACTIES MET ANDERE MEMBERS OF HET BEDRIJF VOORZICHTIG TE HANDELEN EN ZIJN GEZONDE VERSTAND TE GEBRUIKEN. Ov marketing is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere members op de Website, hetgeen tevens geldt ten aanzien van het doen en nalaten van het Bedrijf.
Member aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke account verzonden Content en Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van de Website. Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content.
Member onthoudt zich van het plaatsen van Content die spam betreft, aanstootgevend, misleidend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, politiek getint, intimiderend, gewelddadig, pornografisch, racistisch of (anderszins) wettelijk verboden is, waaronder mede begrepen jeugdfoto’s (foto’s van personen die in het betreffende rechtsgebied minderjarig zijn), groepsfoto’s, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van andere mensen dan de Member zelf die herkenbaar in beeld zijn, alsook foto’s van dieren.
Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.
Het is Member niet toegestaan om op de Website meer dan één account aan te maken en zich op Website voor meer dan één Lidmaatschap aan te melden.
Ov marketing behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen. Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap.
Member stemt ermee in dat zijn Content vindbaar en zichtbaar is middels websites van derden, waaronder zoekmachines mede begrepen. Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie Ov marketing ter zake een samenwerking is aangegaan.

Artikel 9. | Opzeggen en einde Lidmaatschap
Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap.
Ov marketing heeft het recht om, voor zover slechts sprake is van Gratis toegang het Lidmaatschap, dit Lidmaatschap van Member en gebruik van gratis Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Op betaalde toegang Lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4.12 van toepassing.
Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft ov marketing de mogelijkheid het Lidmaatschap van de Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt.
Bij het opheffen van het Lidmaatschap door ov marketing op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door de Member, komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd.
Op ov marketing rust na het eindigen van het Lidmaatschap, op grond van opzegging, op grond van artikel 5.2 of welke andere grond dan ook, geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke Content van de Member dan ook.
Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven.

Artikel 10. | Ontvangen van berichten
Door het aangaan van het Lidmaatschap verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren. Voorts kan ov marketing de Member berichten sturen aangaande informatie omtrent de Diensten van ov marketing die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van speciaal geselecteerde aanbiedingen van ov marketing of derden, anders dan bedoeld in de vorige twee volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist. Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze.
De wijze waarop de privacy van de Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de privacyvoorwaarden behorende bij deze Voorwaarden.

Artikel 11. | Garantie en vrijwaring
Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf. Tenzij anders vermeld, is ov marketing slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, Diensten, klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van Diensten. ov marketing is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf.
ov marketing en Bedrijf bieden Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie. Diensten worden uitdrukkelijk ‘as is’/ ‘zoals beschikbaar’ aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde, van welke aard dan ook. Member gebruikt Diensten en Diensten van het Bedrijf op eigen risico.
ov marketing is niet gelieerd aan enige gebruiker van de Website. De enkele openbaring daarvan impliceert niet dat ov marketing memberprofielen, content van andere gebruikers van de Website, Bedrijfscontent of Diensten van het Bedrijf goedkeurt of aanbeveelt. ov marketing is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. ov marketing kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
ov marketing controleert niet vooraf de nauwkeurigheid, juistheid en rechtmatigheid van de informatie en Content gepubliceerd door de Member en andere members, maar behoudt zich het recht voor dit in de toekomst wel te doen. ov marketing behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat ov marketing al het offensieve materiaal kan verwijderen. Door gebruik te maken van de Diensten accepteert de Member dat hij in aanraking kan komen met offensief materiaal.
ov marketing wijst alle, in de mate dat dat door dwingende wetgeving is toegestaan, garanties en aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Website, content van members, eventuele virussen of andere schadelijke componenten, de veiligheid van de Website, de rechtmatigheid van gebruik van de Website in het land van Bezoeker, de voortdurende deugdelijke werking van de Website en Diensten, de kwaliteit van Diensten in overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. In het bijzonder is ov marketing niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.
ov marketing is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
De Website kan Bezoeker toelaten om te linken naar andere websites of bronnen op het internet. Voorts kunnen andere websites of bronnen op het internet links naar de Website bevatten. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. ov marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bronnen van derden. Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen ov marketing en deze derden.
Bezoeker vrijwaart ov marketing en alle anderen van wiens hulp ov marketing gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met de uitvoering van de Diensten en welke schade toerekenbaar is aan (een) ander(en) dan aan ov marketing.
Bezoeker vrijwaart ov marketing en alle anderen van wiens hulp ov marketing gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, van alle aanspraken van derden voor schade die aan de Bezoeker, op grond van de wet dan wel deze Voorwaarden, toerekenbaar is. Indien ov marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden ov marketing en de bedoelde anderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn ov marketing c.q. de bedoelde anderen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ov marketing en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Bezoeker.
Indien en voor zover een gerechtelijke instantie, ondanks het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden, oordeelt dat ov marketing aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door de Member betaalde bedrag aan Credits in de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel 100,00 euro, e.e.a. behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
Op de aansprakelijkheidsbeperkende en vrijwaringsclausules in deze Voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door werknemers van ov marketing, als ook door het Bedrijf en derden van wiens hulp het Bedrijf of ov marketing bij het uitvoeren van de Diensten gebruik maken.

Artikel 12. | Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de gebruikte software, vormgeving, werking en sjablonen van de Website behoren toe aan ov marketing, dan wel zijn licentiegever. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de handelsnaam en domeinnaam van Website en het Bedrijf en, behoudens het bepaalde in de vorige zin, de Website en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en de beelden, audio, video, logo’s, geschriften op de Website, behoren toe aan Bedrijf, dan wel zijn licentiegever, voor zover deze rechten niet bij de Member zelf rusten. Het is de Bezoeker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van ov marketing, het Bedrijf c.q. derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
ov marketing neemt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten erg serieus, ook die van gebruikers van de Website. Als Bezoeker veronderstelt dat middels de Website een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bezoeker of enig ander, dan wordt Bezoeker verzocht een bericht aan ov marketing te versturen dat bevat:
de naam van Bezoeker;
de naam van de partij wiens intellectueel eigendomsrecht is geschonden, indien deze partij niet de Bezoeker zelf is;
de naam en beschrijving van het werk waarop de inbreuk betrekking heeft;
de locatie op de Website waar het betreffende werk zich bevindt;
een verklaring dat de Bezoeker te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het beschermde werk niet is toegestaan door de rechthebbende, dan wel ingevolge enig wettelijk voorschrift;
een verklaring dat de Bezoeker zweert dat de informatie vervat in zijn kennisgeving juist is en dat de Bezoeker of derde-rechthebbende eigenaar van het werk is, dan wel een exclusief recht toekomt om inbreukprocedures met betrekking tot het gebruik ervan te doen.

Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van ov marketing via het account van Member op de Website, dan wel door (als niet-member) gebruik te maken van de contactgegevens van ov marketing.
Indien Member een melding ontvangt van ov marketing met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen aan ov marketing. Members tegenbericht moet het volgende bevatten:
naam, adres, emailadres en fysieke of elektronische handtekening van Member;
het referentienummer van de melding (indien van toepassing);
de naam en beschrijving van het materiaal en de locatie op de Website voordat het materiaal werd verwijderd;
een verklaring dat het materiaal per vergissing is verwijderd;
instemming van de Member met de jurisdictie van de rechtbanken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden;
toestemming van de Member om eventuele tegenvorderingen van de partij die het verzoek tot verwijdering ingediend heeft, in behandeling te nemen.

Member dient er rekening mee te houden dat ov marketing geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten. Member dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van ov marketing via het accountdashboard van Member, dan wel door (als niet-member) gebruik te maken van de contactgegevens van ov marketing.

Artikel 13. | Ideeën indienen
ov marketing en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen. Bezoeker wordt verzocht geen ongevraagde ideeën, content, illustraties, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook aan ov marketing of haar medewerkers te verstrekken, teneinde mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen omdat producten van ov marketing kunnen lijken op de door Bezoeker aan ov marketing verstrekte ideeën.

Artikel 14. | Aanvullende voorwaarden
Op elk gebruik van Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.
Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ov marketing en Bezoeker zijn van elkaar onafhankelijk. De rechtsverhouding tussen deze partijen behelst geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of werknemers-/werkgeversrelatie tussen de Bezoeker en ov marketing.
Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift, is in geval van een geschil tussen ov marketing en Member, de rechtbank te Amsterdam bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van ov marketing, een andere rechtbank die volgens de wet bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen.
ov marketing heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze Voorwaarden treden voor Members met Gratis toegang, Members die niet langer over Credits beschikken alsook voor andere Bezoekers, onmiddellijk in werking na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden. Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien de Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd. In het laatste geval wordt de Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden.
Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de Website, kan Bezoeker contact opnemen met ov marketing. De contactgegevens van ov marketing zijn op de Website geopenbaard. Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen.

Versie: 30 maart 2021

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.